ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом №5 від 26 квітня 2017р.
загальних зборів учасників ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ»
Генеральний директор ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ»
Стрюков Г. В.

Внутрішні правила
надання послуг з фінансового лізингу ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ»

1. Порядок, особливості надання послуг з фінансового лізингу товариством з обмеженою відповідальністю «БОГДАН-ЛІЗИНГ» (надалі по тексту – «Лізингова компанія»)

1.1. Обов’язковою процедурою для надання послуги фінансового лізингу є заповнення клієнтом ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» (надалі за текстом – «Заявник») анкети, заявки встановленого зразку та пред’явлення повного пакету документів, які надають можливість виконати вимоги чинного законодавства України щодо фінансового моніторингу та необхідних для прийняття рішення про можливість надання послуги фінансового лізингу.

1.2. Для прийняття рішення про можливість надання послуги фінансового лізингу проводиться юридичний аналіз, аналіз фінансової звітності та балансу заявника, якщо він є юридичною особою, фізичною особою - підприємцем.

1.3. ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» вивчає надані документи, проводить маркетинг по придбанню предмета лізингу, направляє в банк клопотання про кредитування даного проекту.

1.4. Після прийняття рішення про надання послуги фінансового лізингу, починається підготовка договору про надання фінансового лізингу замовнику, з урахуванням вимог ст.6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III (зі змінами та доповненнями внесеними Законами України, Рішеннями Конституційного суду України) та встановлених додаткових вимог уповноваженим органом.

1.5. При досягненні погодженості усіма сторонами договору про надання послуги фінансового лізингу, договір підписується сторонами і скріплюється печатками.

1.6. ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» узгоджує з лізингоодержувачем постачальника, умови поставки предмета лізингу, укладає договір фінансового лізингу та отримує авансовий лізинговий платіж.

1.7. ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» укладає договір купівлі – продажу (договір поставки) предмету лізингу, робить авансовий платіж (передплату) та отримує документи від постачальника, які засвідчують перехід права власності на предмет лізингу до лізингової компанії.

1.8. Лізингова компанія надає в заставу кредитуючому банку предмет лізингу в забезпечення одержаного кредиту.

1.9. Перед наданням послуги з фінансового лізингу або не пізніше наступного робочого дня після її надання працівник, що забезпечує надання послуги з фінансового лізингу або є відповідальним за проведення фінансового моніторингу, з'ясовує можливість віднесення її до такої, що відповідно до Закону підлягає фінансовому моніторингу, та у разі виявлення такої фінансової операції того ж дня проводить її реєстрацію.

1.10. ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» або Лізингоодержувач (за домовленістю) страхує предмет лізингу на весь строк лізингу.

1.11. Кредитними коштами лізингова компанія остаточно розраховується по договору купівлі – продажу (договору поставки) та фактично отримує предмет лізингу.

1.12. ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» передає в користування предмет лізингу Лізингоодержувачу на підставі акту приймання-передачі.
По закінченню договору фінансового лізингу ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» передає Лізингоодержувачу право власності на предмет лізингу на підставі окремого договору купівлі-продажу або в інший шлях відповідно до вимог Закону України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 року №723.

2. Порядок здійснення внутрішнього контролю ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» за наданням послуг з фінансового лізингу клієнтам

2.1. Для здійснення внутрішнього контролю за наданням послуг з фінансового лізингу клієнтам впроваджуються наступні заходи:
- проведення фінансового моніторингу.
- моніторинг чергових лізингових платежів від клієнтів.
- перевірка постачальників (продавців) предметів лізингу (умови поставки та якість предметів лізингу, відповідність предметів лізингу вимогам чинного законодавства України щодо їхнього походження, документального оформлення, сертифікації тощо.)
- контроль за страхуванням предметів лізингу (предмет лізингу повинен бути застрахований на весь строк лізингу до моменту передачі його в користування).
- контроль за належним виконанням страховою компанією своїх обов’язків, вразі настання страхового випадку.
- перевірка технічного стану та умов експлуатації предметів лізингу.
- контроль за належним виконанням постачальником (продавцем) обов’язків по сервісному та гарантійному обслуговуванню предметів лізингу (вразі настання гарантійного випадку).
- контроль за своєчасним проведенням лізингоодержувачем сервісного обслуговування та виконання вимог уповноважених державних органів, які здійснюють державний технічний нагляд за транспортними засобами, сільськогосподарською технікою, спеціальною технікою, в т.ч. по регулярному проходженню державного технічного огляду.
- ретельний контроль за документообігом, який супроводжує кожен укладений договір фінансового лізингу (супроводжуючі договори: купівлі-продажу (поставки), кредитні, застави, страхування, інші).

2.2. Керівник товариства здійснює контроль за діяльністю працівників підприємства, що беруть участь у підготовці і наданні послуги фінансового лізингу.

2.3. Перед наданням послуги з фінансового лізингу, працівник підприємства, що призначений відповідальним за проведення фінансового лізингу, подає керівнику товариства, розгорнуту характеристику Лізингоодержувача.
Перевірка наданих лізингоодержувачем до ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» документів щодо їх комплектності та відповідності до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інших суб’єктів державного фінансового моніторингу в частині, що їх стосуються (Національного банку України, центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, Міністерства юстиції України, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку, у сфері економічного розвитку, Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку) та лізингової компанії.

2.4. Керівник підприємства перевіривши подані заявником документи приймає рішення, про надання послуги з фінансового лізингу, чи виносить мотивовану відмову.

2.5. Працівник, що забезпечує надання послуги з фінансового лізингу або є відповідальним за проведення фінансового моніторингу не рідше одного разу на місяць інформує керівника про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті, у тому числі щодо: розробки та постійного поновлення правил внутрішнього фінансового моніторингу і програм його здійснення з урахуванням вимог чинного законодавства та нормативних актів уповноваженого органу; підготовки персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до цього Закону, шляхом проведення освітніх та практичних заходів; забезпечення проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

3. Порядок обліку укладених та виконаних договорів фінансового лізингу ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ»

3.1. ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» фіксує укладені та виконані договори фінансового лізингу в журналі обліку договорів.

3.2. Журнал укладених та виконаних договорів ведеться згідно вимог розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №21 від 22.01.2004р. Про затвердження Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами (зі змінами та доповненнями внесеними Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13.11.2012 р. N 2197).

3.3. Журнал обліку укладених та виконаних договорів ведеться юридичною особою в електронній формі з забезпеченням можливості розкриття інформації відповідно
до законодавства України. ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» зобов'язано забезпечити зберігання електронної форми журналу укладених та виконаних договорів таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

3.4. Договори фінансового лізингу зберігаються протягом п'яти років після припинення зобов'язань за договором. Додатки до договорів зберігаються разом з відповідними договорами.

3.5. Реєстрація лізинговою компанією фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, проводиться шляхом внесення відповідної інформації до реєстру, який ведеться лізинговою компанією.
Реєстром є послідовна сукупність записів про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та інша інформація, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та про їх учасників, який формується лізинговою компанією за визначеними у пункті 3.7 цих Внутрішніх правил реквізитами.

3.6. До реєстру вноситься інформація про проведення або спробу проведення фінансових операцій:
- що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу відповідно до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- у проведенні яких лізингова компанія відмовила у випадках, визначених Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції;
- стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- проведення яких лізингова компанія зупинила у зв'язку з тим, що вони підлягають фінансовому моніторингу;
- проведення яких лізингова компанія зупинила у зв'язку з тим, що зарахування чи списання коштів здійснюється в результаті дій, які містять ознаки злочину, визначеного Кримінальним кодексом України;
- проведення яких лізингова компанія зупинила у зв'язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;
- проведення яких зупинено за рішенням Держфінмоніторингу, прийнятим з метою зупинення видаткових операцій;
- проведення яких зупинено за дорученням Держфінмоніторингу, прийнятим з метою задоволення запиту уповноваженого органу іноземної держави;
- стосовно яких лізингова компанія отримала від Держфінмоніторингу запит щодо подання інформації про відстеження (проведення моніторингу) фінансових операцій.

3.7. До реєстру вносяться:
- порядковий номер і дата реєстрації фінансової операції;
- відомості, отримані в результаті ідентифікації та/або верифікації, вивчення інформації про клієнта (представника клієнта), який проводить фінансову операцію, особу, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, або вигодоодержувача;
- відомості про інших осіб - учасників фінансової операції;
- дані про вид фінансової операції;
- сума, на яку проводиться фінансова операція або здійснюється спроба її проведення;
- відомості про валюту, в якій проводиться фінансова операція;
- підстави для проведення фінансової операції;
- відомості про фінансові операції, інші операції, пов'язані із зареєстрованою фінансовою операцією (у разі наявності);
- ознаки, за якими фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу;
- інформація про зупинення фінансової операції;
- дата та час проведення, спроби проведення або відмови від проведення фінансової операції;
- додаткова інформація, необхідна для проведення Держфінмоніторингом аналізу фінансових операцій (за наявності);
- прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка внесла інформацію до реєстру.

3.8. ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» забезпечує виявлення фінансових операцій, зазначених у цьому Порядку, до початку, в процесі, але не пізніше наступного робочого дня після їх проведення, або в день виникнення підозри, або під час спроби їх проведення, або після відмови клієнта від їх проведення. У разі виявлення фінансових операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є особи, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції, суб'єкт у той же день вносить інформацію про таку операцію до реєстру.
У разі зупинення фінансових операцій за рішенням (дорученням) Держфінмоніторингу ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» у день надходження такого рішення (доручення) вносить інформацію про таку операцію до реєстру.
У разі виявлення інших фінансових операцій, ніж ті, що зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту, ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення вносить інформацію про них до реєстру.

3.9. Реєстрацію фінансових операцій проводить ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ». За рішенням ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» його відокремлені підрозділи (у випадку їх наявності) можуть самостійно проводити реєстрацію фінансових операцій та подавати інформацію про них Держфінмоніторингу.

3.10. Реєстр ведеться в паперовому або електронному вигляді.
Якщо реєстр ведеться в електронному вигляді, в кінці кожного місяця всі сторінки реєстру з новими записами роздруковуються. Роздруковані сторінки реєстру, що ведеться в електронному вигляді, або сторінки реєстру, що ведеться в паперовому вигляді, повинні бути прошнуровані, засвідчені підписом керівника ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» або відповідального працівника, скріплені печаткою (за наявності) та зберігатися у ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ».

3.11. Кожній інформації про фінансову операцію, яку внесено до реєстру, присвоюється порядковий номер.
Виправлення інформації, внесеної до реєстру, не допускається. У разі допущення помилки в інформації, внесеній до реєстру, така інформація анулюється, а виправлена інформація вноситься до реєстру під новим номером і новою датою реєстрації.
Суб'єкт повідомляє Держфінмоніторингу про фінансові операції у визначених Законом випадках.
У повідомленні про фінансові операції зазначається інформація про ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» (відокремлений підрозділ за наявності), який його надсилає, та фінансові операції, що внесені до реєстру.
У повідомленні про фінансові операції може зазначатися інформація про одну або кілька фінансових операцій, що внесені до реєстру.
У повідомленні про фінансову операцію, що надсилається ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» на підставі інформації, яка надійшла від відокремленого підрозділу, повинні зазначатися реквізити такого підрозділу.
Повідомлення про фінансову операцію ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» надсилає Держфінмоніторингу в електронному вигляді, а у разі несистематичного надсилання повідомлення (протягом одного календарного року не більш як про чотири зареєстровані фінансові операції) - в паперовому вигляді.
У разі коли необхідно подати протягом одного календарного року повідомлення про п'яту та наступні фінансові операції, лізингова компанія забезпечує його надсилання в електронному вигляді. У подальшому повідомлення про фінансові операції надсилаються в електронному вигляді.
У разі неможливості у встановлені Законом строки надіслати Держфінмоніторингу повідомлення про фінансову операцію в електронному вигляді таке повідомлення надсилається у паперовому вигляді за формою, встановленою Мінфіном.
У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взятті інформації про фінансову операцію на облік ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію.

4. Порядок надання звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

4.1. ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» подає квартальну звітність до Нацкомфінпослуг до 20 числа місяця включно, наступного за звітним кварталом.

4.2. Звітність подається у відповідності до вимог Розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №27 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу»

4.3. Звітність ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» подається на останній день звітного кварталу та містить:
- титульний аркуш (додаток 14 до Розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №27);
- довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5 до Розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №27);
- довідку про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу (додаток 6 до Розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №27);
- електронні файли, структура, формат та опис полів яких встановлені Нацкомфінпослуг.

4.4. ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» надає квартальну звітність до Нацкомфінпослуг за умови, якщо рішення Нацкомфінпослуг про видачу ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» Довідки прийнято не пізніше 25 числа останнього місяця кварталу, за який надається звітність.

4.5. Звітність супроводжується листом ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ», в якому зазначаються найменування, місцезнаходження, телефони, звітний період і перелік документів паперової форми та файлів електронної форми, що додаються.

4.6. ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» подає звітність, передбачену цим Порядком, в електронній та паперовій формах.
У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, передбачені пунктами 5.1, 5.6 та абзацом другим пункту 5.13 Розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №27. Обов'язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

4.7. Паперова форма звітності, передбачена цим Порядком, має бути підписана керівником і головним бухгалтером та засвідчена печаткою ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ».

4.8. ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» зобов'язаний надавати електронну форму звітності у форматі, визначеному Нацкомфінпослуг.

4.9. Електронна форма звітності складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених Розпорядженням Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №27, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг.

4.10. Звіт у паперовій формі формується у вигляді друкованих таблиць, які за складом інформації відповідають електронній формі звіту. Відповідність інформації в паперовій та електронній формах підтверджується підписом керівника ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» на титульному аркуші звіту. Форми звітних даних заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період.
ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» заповнює форми звітних даних у тисячах гривень. У звітних даних не повинно бути підчисток, помарок і виправлень.

4.11. Звітність направляється поштою з повідомленням про вручення або подається представником ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ». У разі, якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

5. Відповідальність посадових осіб та працівників, до службових (посадових) обов’язків яких належать безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів

5.1. Посадови особи та працівники ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» несуть відповідальність за виконання своїх обов’язків згідно чинного законодавства України.

Правила складені з вимогами:

- Цивільного кодексу України.
- Господарського кодексу України.
- Закону України «Про фінансовий лізинг».
- Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» N 1702-VII.
- Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 2664-III.
- Постанова Кабінету Міністрів Українивід 5 серпня 2015 р. N 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу».
- Розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №4241 «Про внесення змін та доповнень до Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим не є фінансовими установами».
- Розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №27 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу»
- Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугвід 20.11.2012р. №2319 «Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»

Внутрішні правила надання послуг з фінансового лізингу ТОВ «БОГДАН-ЛІЗИНГ» набувають чинності з 26 квітня 2017р.